• TULEKUL, oota natukene veel

 • Privaatsuspoliitikat

  Lugupeetud klient!

  Teie kasutajakogemus ja privaatsus on meie peamine prioriteet. Seepärast tahame, et te teaksite, et austame teie privaatsust, hallates meile usaldatud teavet hoolikalt. Meie veebisaiti külastades ja/või ostu sooritades nõustute meie privaatsuspoliitikaga ja müügitingimustega.

  Me ei müü ega jaga teie väärtuslikke andmeid kolmandate osapooltega. Teavet, mida me teiega jagame, kasutatakse ainult teie tellimuse haldamiseks, andmete edastamiseks logistikafirmale või pangale ning tellimuste täitmiseks. Teie e-posti aadressile saadetakse ainult tellimuse kinnituse e-kiri ja tellimuse saatmist kinnitav e-kiri, kui te ei ole tellinud meie uudiskirja.

  Usaldus on üks meie põhiväärtusi. Me austame teid ja tahame, et tunneksite end võrdse partnerina! Saate meiega jagatud isikuandmeid muuta või kustutada oma kontol või meiega ühendust võttes.

  Me kasutame küpsiseid, et veebileht edukalt toimiks.

  Küpsised on väikesed passiivsed tekstifailid, mis laaditakse teie arvutisse või muusse seadmesse, kui külastate veebisaiti. Küpsis aitab veebisaidil meeles pidada teavet teie külastuse kohta, näiteks teie eelistatud keelt ja muid seadistusi. See võimaldab teil veebilehte vastavalt teie eelistustele isikupärastada.

  Veebisait https://joinothers.com kasutab küpsiseid, mis aitavad veebisaidil meeles pidada teie kui külastaja tehtud valikuid. Veebilehte külastades nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsised aitavad meil pakkuda teenuseid vastavalt teie eelistustele ja harjumustele. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, otsingueelistuste meelespidamiseks, sihipärase reklaami edastamiseks, reklaami asjakohasemaks muutmiseks ja teie privaatsuse kaitsmiseks. Kui külastate veebilehte https://joinothers.com, võidakse lisaks meie küpsistele salvestada teie arvutisse ka küpsiseid, millele pääsevad ligi meie analüüsi- ja reklaamipartnerid.

  Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse https://joinothers.com e-poest kaupade ja teenuste ostja (edaspidi “Tarbija”) ja OÜ Münt Healthcare (edaspidi “Müüja”) vahelisele suhtele.

  Kliendi isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

  Müüja kogub Tarbija isikuandmeid tellimuse esitamisel.

  Töödeldavad isikuandmed on tarbija täisnimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja eelistused.

  Müüja kasutab isikuandmeid, et pakkuda, arendada ja isikupärastada teenuseid tarbijale. Nende teenuste all tuleb eelkõige mõista kaupade müüki tarbijatele Müüja veebisaidil ja isikupärastatud pakkumiste korraldamist.

  Andmete sisestamisega veebipoes ja nõusoleku andmisega annab tarbija loa oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks ning kaupade tarnimiseks vajalike andmete edastamiseks logistikapartnerile.

  Müüjal on õigus kasutada Tarbija elu- või äriaadressi reklaami ja muu teabe saatmiseks Tarbijale.

  Tarbijal on õigus igal ajal keelduda oma isikuandmete kogumisest ja kasutamisest, välja arvatud juhul, kui see on vajalik müügilepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba tarnimiseks. Nõusolekut isikuandmete kasutamiseks ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

  Elektroonilisi isikuandmeid kasutatakse otsepostituse (reklaami saatmine otse e-posti aadressile) eesmärgil ainult juhul, kui tarbija on andnud selleks oma nõusoleku Müüja veebilehel.

  Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija isiklike pangandusandmete turvalisuse, millele müüja ei pääse ligi.

  Müüja ei anna Kliendi kohta saadud isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele.

  Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed töötlejale Stripe Payments Europe, Ltd.

  Isikuandmete taotlemiseks ja kustutamiseks klõpsake siin (link isikuandmetele).

  1.Andmekaitse

  1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab vastutav töötleja Münt Healthcare OÜ (edaspidi “vastutav töötleja”).

  Käesolevas privaatsuspoliitikas on andmesubjekt klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid volitatud töötleja töötleb.

  1.3 Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid andmetöötleja veebisaidilt.

  1.4 Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluspõhimõtteid, muu hulgas töötleb ta isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas seadusega.

  2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

  2.1 Isikuandmeid, mida vastutav töötleja kogub, töötleb ja säilitab, kogutakse elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti teel.

  2.2 Oma isikuandmete jagamisega annate andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata isikuandmeid, mida te jagate otse või kaudselt andmetöötlejaga, kui ostate veebisaidilt kaupu või teenuseid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.

  2.3 Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud andmed on täpsed, õiged ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist käsitatakse privaatsuspoliitikaga vastuolus olevana. Andmesubjekt on kohustatud teavitama andmetöötlejat viivitamata kõigist esitatud andmete muudatustest.

  2.4 Vastutav töötleja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest andmesubjektile või kolmandatele isikutele.

  3. Andmetöötleja

  3.1 Andmetöötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

  3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

  Ees- ja perekonnanimi;

  E-posti aadress;

  3.1.4. 3.1.1.1;

  3.1.5. Jooksva konto number;

  3.1.7. Maksekaardi andmed;

  3.2 Lisaks eelnevale on volitatud töötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

  (a) andmesubjekt on andnud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

  (b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et võtta andmesubjekti taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist;

  (c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja suhtes kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks;

  (f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui need huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille tõttu tuleb isikuandmeid kaitsta, eelkõige kui andmesubjekt on laps.

  3.4 Isikuandmete töötlemine nende töötlemise eesmärkidel:

  3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus

  Isikuandmete turvalisus ja kaitse – maksimaalne säilitamisaeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele.

  3.4.2 Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine.

  Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – 10 aastat.

  3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine.

  Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – 10 aastat.

  3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus.

  Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – 10 aastat.

  3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine.

  Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele.

  3.4.6. Töötlemise eesmärk – turustamine.

  Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – 10 aastat.

  3.5. Andmetöötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, näiteks volitatud andmetöötlejate, raamatupidajate, transpordi- ja kullerfirmade, ülekandeteenuseid pakkuvate ettevõtetega. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, Maksekeskus AS-le.

  3.6 Andmete töötleja rakendab andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

  3.7 Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

  4. Andmesubjekt

  4.1 Andmesubjektil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja neid kontrollida.

  4.2 Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

  4.3 Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta.

  4.4 Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

  4.5 Andmesubjekt võib kasutada oma õigusi, võttes ühendust e-poe klienditoega aadressil hi@joinothers.com.

  4.6 Andmesubjekt võib oma õiguste kaitsmiseks esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

  5. Andmekaitsetingimused

  5.1 Käesolevad Andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

  5.2 Andmetöötlejal on õigus muuta andmekaitse tingimusi osaliselt või täielikult, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehe joinothers.com kaudu.

  0
   0
   Ostukorv
   Ostukorv on tühiTagasi poodi